Bahagian Teknologi Maklumat dan Komunikasi

Bahagian Teknologi Maklumat dan Komunikasi (BTMK) adalah di bawah sektor pengurusan yang menyediakan perkhidmatan sokongan ICT kepada warga AADK.


Fungsi

  1. Merancang, membangun, menyelaras, melaksana dan menyenggara sistem aplikasi  dan Laman Web AADK
  2. Mengurus operasi dan perkhidmatan Pusat Data dan Pemulihan Bencana ICT
  3. Mengurus sokongan teknikal ICT, rangkaian, aset dan infrastruktur ICT
  4. Mengurus pangkalan data Demografik dan Biometrik
  5. Mengurus dan mengawal keselamatan ICT termasuk keselamatan maklumat
  6. Merancang dan mengurus pelaksanaan projek ICT
  7. Mengurus perkhidmatan Emel dan Internet
  8. Memudahcara perkhidmatan perkongsian data AADK dengan agensi Kerajaan yang lain
  9. Menyediakan perkhidmatan Helpdesk (sistem e-Aduan)
  10. Mengurus keperluan latihan dalaman ICT


Hubungi Kami

Untuk Makluman Lanjut, sila hubungi Bahagian Teknologi Maklumat dan Komunikasi

Accessibility Toolbar