Ketua Pegawai Maklumat (CIO)

CIO

Peranan Ketua Pegawai Maklumat (CIO)

  1. Peneraju dalam merancang, melaksana dan memantau program Kerajaan berasaskan ICT dan keperluan keselamatan ICT selaras dengan Dasar Keselamatan ICT AADK;
  2. Menyelaras pengurusan pengendalian insiden keselamatan ICT menerusi Pasukan Tindak Balas Keselamatan Komputer (CERT) AADK yang bertindak sebagai barisan hadapan;
  3. Memastikan Dasar Keselamatan ICT AADK dikaji semula mengikut tempoh yang ditetapkan;
  4. Memastikan pelaksanaan pelan latihan dan program kesedaran keselamatan ICT yang berkesan di AADK.