• Untuk mengadakan peluang-peluang dan kemudahan-kemudahan yang diperlukan untuk ahli-ahli mengasah bakat mereka dalam lapangan sukan, kesusasteraan, kebudayaa, membaiki diri dalam kegiatan yang berkehendakkan tenaga ramai atau daya usaha perseorangan dan disiplin diri sendiri yang sesuai untuk mebimbulkan semangat berpasukan dan kekitaan (esprit de corps) di antara ahli-ahli serta memperluaskan pandangan mereka, mengalakkan rasa muhibah dan saling hormat menghormati
 • Untuk mengadakan aktiviti sosial bagi memupuk semangat silaturrahim antara ahli dan keluarga mereka
 • Untuk membantu di dalam hal-hal kebajikan ahli dan keluarga mereka
 • Untuk membeli, menyewa atau lain-lain cara untuk mendapatkan harta bergerak
  atau tak bergerak atau mana-mana hak atau keistimewaan yang difikrikan
  mustahak yang mungkin menjadi keperluan atau kemudahan bagi KELAB atau ahliahli
  KELAB untuk membaiki, mengurus, menjual, menyewa, memajak, melepaskan,
  memasukkan ke dalam akaun atau lain-lain cara dengan semua atau pada manamana
  bahagian daripada harta KELAB. Segala keuntungan yang didapati dari
  kegiatan-kegiatan tersebut tidak boleh diberi kepada mana-mana ahli tetapi akan
  jadi hak KELAB.

Semua kakitangan di Ibu Pejabat Agensi Antidadah Kebangsaan, AADK dan PusatSerenti Sg. Besi layak diterima menjadi Ahli Biasa.

Ahli Jawatankuasa Kelab Kebajikan Dan Sukan AADK Sesi 2021-2022

[wpdatatable id=11]

ATAS